Giấy Chứng Nhận An Toàn Thực Phẩm

Giấy chứng nhận “An Toàn Thực Phẩm” do Bộ y tế cấp nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có công đóng góp cho sức khỏe cộng đồng và người tiêu dùng.

.