Hội đồng chủ tịch

  1. Tổng giám đốc: Hoàng Minh Đạt
  2. Giám đốc điều hành: Hoàng Thị Tina
  3. Giám đốc sản xuất: Nguyễn Hồng Huy

Hội đồng điều hành

  1. Trưởng phòng kinh doanh: Trần Thị Thu Trang
  2. Quản đốc: Lê Đức Cường
  3. Kế toán trưởng: Nguyễn Thị Thanh Phượng